Down to content

Obalni putevi

Zbog destrktivnog uticaja valova, struje voda,  plime i oseke, često u kombinaciji sa zahtjevnim rješenjima okoline rješavanje ovih problema je  pravi građevinski izazov.  Tensar može da ponudi inženjerima pouzdan, fleksibilan i ekološki pogodan alternativni prijedlog armiranom betonu za obaloutvrde. Tensartech zidni sistem sastoji se od armirane zemlje (jednoosnom geomrežom) i pogodnog završnog lica te strukture.

TensarTech marina zidni sistem sastavljen  je od betonskih elemenata pogodnih za direktni uticaj sile valova.  Ove modularne jedinice mogu da se proizvode direktno na gradilištu sa starterima(početne dužine geomreža) koje se kasnije spajaju spojnicama za glavnu dužinu geomreža.  Jednom povezana i spojena spojnicom startna dužina sa glavnom geomrežom predstavlja integralnu geomrežu cijelom svojom dužinom.


Riječni zidovi su obično izgrađeni korištenjem TensarTech modularnog blok zidnog sistema. Ugradnja  betonskih modula(segmenata) se vrši bez upotrebe kranova ili rampi i geomreža se pričvršćuje za njih preko veome efikasnog spoja putem polimernih plavih konektora.

Za efikasniju zaštitu u oblastima sklonim izraženijim valovima ili povremenim poplavnim valovima, koristi se Tensar MAT,cjenovno vrlo isplativ bionerazgardiv materijal, koji sprečava eroziju zemljišta i omogućava prirodnoj vegetaciji uspostavljanje i ukorijevanje.

Bez obzira na zahtjeve vašeg projekta, mi možemo da pomognemo

Dugi niz godina Tensar tehnologija se pokazala idealnom za mnoge pomorske i riječne projekte, koji uključuju morske-obalne zidove, uzdignute puteve, poplavne brane, kanalske restauracije, klizišta, riječne obalne utvrde. Mnogobrojne studije slučaja i brošure su vam dostupne.


Primorske i riječne puteve treba zaštiti od erozije? Теnsаr ima odgovor

TensarTech marina zidni sistem sastavljen  je od betonskih elemenata pogodnih za direktni uticaj sile valova. 


U usporedbi sa tradicionalnim armirano betonskim strukturama, Tensartech zidni sistem nudi niz pogodnosti:

  • Ne treba podpore: Jedinstveni modularni blok sistem se jedostavno ugrađuje bez podpore i nisu potrebni ni kranovi ni liftovi za podizanje
  • Nema sušenja betona na gradilištu: suhomontažni pred kalupirani sistem jedinica je jako pogodan za jer ne zahtjeva odmaranje pa je moguća izgradnja između plimnih valova. To takođe smanjuje mogućnost bilo kakvog  zagađenja vodotokova
  • Jednostavna ugradnja: najčeće nije potrebno nikakvo pred znanje
  • Smanjuje uticaj na životnu sredinu: korištenjem lokalnog ili recikliranog materijala sa gradilišta za popunu, smanjuje se emisija CO2 
  • Smanjuje cijenu izgradnje: jednostavni, brzom gradnjom i upotrebom lokacijskog ili recikliranog materijala, cijene i vrijeme gradnje mogu se smanjiti  za pola
  • Malo ili bez održavanja: cijeli sistem ima projektirani životni vijek do 120 godina sa minimalnim održavanjem

Gdje se pojavljuje problem erozije tla, Tensar Mat se javlja kao idealno rješenje:

  • Prirodna zaštita od erozije: Stabiliziranje površinskog sloja dok se vegetacija ne uspostavi, tada se pojačava i uspostavlja dugoročno ukorijenje
  • Dodatna kontrola erozije je moguća i proizvodima Tensa  sestrinske firme, NAG (North American Green)


Need help?

Product Literature