Uvjeti prodaje

Tensar prodaje i pruža svoje proizvode, materijale, sustave i usluge u skladu sa sljedećim Uvjetima i odredbama (osim ako nije drugačije navedeno u pisanom sporazumu koji je potpisao ovlašteni zaposleniki Tensara):

1. PONUDA

Narudžbenica za kupljene artikle predstavlja prihvaćanje ponude Prodavatelja i ograničena je na uvjete navedene u ovoj ponudi. Svaki prijedlog dodatnih ili drugačijih uvjeta ili bilo koji pokušaj Kupca da na bilo kojoj razini promijeni bilo koji od uvjeta ove ponude u narudžbenici ili prihvaćanju Kupca ovime se prigovara i odbija, ali takvi uvjeti koje je predložio Kupac neće se smatrati odbijanjem ove ponude, osim ako su takva odstupanja u smislu opisa, količine, cijene ili rasporeda isporuke robe, ali će se smatrati njihovom materijalnom izmjenom i ova će se ponuda smatrati prihvaćenom od strane Kupca bez navedenih dodatnih ili drugačijih uvjeta. Ako se ova ponuda smatra kao prihvaćanje prethodne ponude od strane Kupca, takvo prihvaćanje izričito je uvjetovano pristankom Kupca na bilo koje dodatne ili različite uvjete sadržane u ovom dokumentu. Ponuda, nakon prihvaćanja od strane Kupca, postaje Ugovor između strana za Proizvode opisane u ponudi i za sve promjene u količini Proizvoda.

2. PRIMJENJIVOST

Kupac prihvaća da će ovi Uvjeti regulirati odnose između Kupca i Prodavatelja uz isključenje bilo kojih drugih uvjeta i jamstava, bilo pisanih ili usmenih, izričitih ili impliciranih, čak i ako su sadržani u bilo kojem od dokumenata Kupca koji namjeravaju osigurati da prevladaju vlastiti uvjeti Kupca. NIJEDAN ZAPOSLENIK PRODAVATELJA NIJE OVLAŠTEN DATI I KUPAC OVIME POTVRĐUJE DA SE NIJE OSLANJAO NA BILO KAKVU IZJAVU, JAMSTVO ILI IZJAVU O UPORABI, FUNKCIONIRANJU ILI STANJU PROIZVODA. NITI SE BILO KOJI KUPAC OSLANJAO NA PRODAVATELJEVU VJEŠTINU ILI PROSUDBU PRI ODABIRU ILI ISPORUCI ROBE ZA BILO KOJU ODREĐENU SVRHU. Nijedna izmjena ili kvalifikacija ovih Uvjeta neće biti valjana ako Prodavatelj ne pristane u pisanom obliku.

3. PLAĆANJE U RATAMA

Po odobrenju Prodavatelja, plaćanje u ratama se može odobriti na trideset (30) dana od datuma fakture ili se takvi uvjeti mogu odobriti. U nedostatku takvog odobrenja, uvjeti su plaćanje pouzećem. Prodavatelj zadržava pravo revidirati ili povući uvjete u bilo kojem trenutku. Kupac se obvezuje plaćati mjesečnu naknadu za usluge na dospjelim računima. Trenutna stopa je jedan i pol posto (1,5%) mjesečno (18% godišnje mjesečno), a Prodavatelj može revidirati ovu stopu u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da ako stopa premašuje zakonitu stopu, promjena usluge bit će maksimalna stopa dopuštena primjenjivim zakonom.  

4. CIJENE 

Osim ako nije drugačije navedeno, sve cijene za kupljenu robu obuhvaćaju skladište ili objekt plus svi troškovi prijevoza i troškovi rukovanja Prodavatelja. Navedene cijene vrijede trideset (30) dana i podložne su promjenama u bilo kojem trenutku u slučaju iznenadnog nepredviđenog povećanja sirovine ili drugih troškova. Ako su cijene navedene, one podliježu povećanju ili smanjenju u mjeri u kojoj se mijenjaju stvarne prijevoza. Prodavatelj zadržava pravo izbora načina isporuke. Osim ako nije drugačije navedeno, navedene cijene ne uključuju sve poreze, carine, pristojbe ili druge troškove. Ako su cijene navedene uključujući bilo koji porez, carinu, pristojbu ili slično. Ako bilo koja cijena ili promjena cijene Prodavatelja u njegovoj ponudi, ili na drugi način, prestane biti na snazi ili ne može stupiti na snagu zbog bilo kakvih zakona, pravila, propisa ili naloga bilo kojeg državnog tijela, Prodavatelj može po svom izboru opozvati ili raskinuti isti datum na koji je povećanje cijene prestalo biti na snazi ili bi promjena cijene stupila na snagu, ovisno o slučaju. Posebne cijene i/ili popusti primjenjuju se samo na određene prodajne narudžbe i moraju imati prethodno odobrenje potpredsjednika marketinga Prodavatelja ili njegovog ovlaštenika.

5. ISPORUKA

Bilo koje vrijeme navedeno za isporuku od strane Prodavatelja samo je procjena i neće biti od suštinske važnosti za ovaj Ugovor, a svaki neuspjeh Prodavatelja da isporuči Proizvod do tog vremena neće predstavljati kršenje ili odbijanje, a Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koju je Kupac pretrpio kao rezultat takvog neuspjeha. Smatra se da je došlo do isporuke, a pravo vlasništva i rizik od gubitka ili oštećenja bilo koje vrste Proizvoda prelazi na Kupca po primitku od strane prijevoznika za isporuku Kupcu (bez obzira na to smatra li se takav prijevoznik agentom ili službenikom Prodavatelja) ili četrnaest (14) dana od datuma obavijesti Prodavatelja da je Proizvod spreman za isporuku, ovisno o tome što nastupi ranije. Prodavatelj će organizirati isporuku Proizvoda Kupcu ili zastupniku Kupca, podložno ovim Uvjetima. Ako isporuka Proizvoda kasni iz bilo kojeg razloga izvan razumne kontrole Prodavatelja, Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti cijenu Proizvoda na onu koja je važeća na datum isporuke. Ako ponuda Prodavatelja predviđa da se Proizvod isporučuje u više isporuka, svaka isporuka smatrat će se zasebnim ugovorom prema ovim Uvjetima, a pojam "Proizvod" tumačit će se kao onaj dio Proizvoda koji se nalazi u svakoj isporuci.

6. POVRATI

Prodavatelj će prihvatiti povrat za proizvode koji su trenutno na tržištu, tj. proizvode najnovijeg inženjerskog dizajna koje Prodavatelj trenutno stavlja na tržište pod sljedećim uvjetima. Za sve povrate potrebno je prethodno odobrenje potpredsjednika marketinga Prodavatelja. Takvo odobrenje mora biti u obliku Službe za korisnike. Nijedna vraćena zaliha neće biti prihvaćena bez broja autorizacije. Proizvodi moraju biti isporučeni unaprijed prodavatelju u Morrowu u Georgiji i moraju biti popraćeni brojem autorizacije. Prodavatelj zadržava pravo vratiti ili odbiti pošiljku vraćenih proizvoda o trošku Kupca ako se gore navedeni postupci strogo ne poštuju. Svi vraćeni proizvodi moraju biti potpuni i nekorišteni te u stanju koje se može preprodati kao novi, s originalnom ambalažom i oznakom. Nakon pregleda i prihvaćanja za povrat od strane Službe za korisnike Prodavatelja, povrat će se izdati po izvornoj fakturi umanjenoj za 20% naknade za obnavljanje zaliha. Kupac ne smije odbiti bilo kakav povrat za vraćene proizvode od nepodmirenih računa ili izjava. 

7. PREGLED I STANJE PROIZVODA 

Kupac će pažljivo pregledati Proizvod po primitku istog i obavijestiti Prodavatelja, u roku od dva (2) dana od primitka Proizvoda i prije nego što Proizvod bude prekriven ili stavljen izvan vidokruga na Gradilištu, o bilo kakvoj nedostajaćoj isporuci, prekomjernoj isporuci ili bilo kakvom neispravnom ili neusklađenom stanju Proizvoda koje se može otkriti nakon razumnog pregleda. Prodavatelj će imati priliku pregledati Proizvod, prije odlaganja Proizvoda ili njegovog dijela. Ako Prodavatelj ne primi takvu obavijest, Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti u vezi s takvim nedostacima ili neusklađenom isporukom. Odgovornost Prodavatelja ni u kojem slučaju ne smije prelaziti razliku između kupoprodajne cijene i vrijednosti koja je isporučena.

8. OGRANIČENO JAMSTVO

Prodavatelj jamči da će Proizvod biti nov i dobre i radne kvalitete proizveden u skladu s važećim objavljenim specifikacijama koje su na snazi u vrijeme proizvodnje. GORE NAVEDENO OGRANIČENO JAMSTVO ZAMJENJUJE I ISKLJUČUJE SVA DRUGA JAMSTVA, BILO IZRIČITA ILI IMPLICIRANA ZAKONOM ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJA IMPLICIRANA JAMSTVA PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI KONSTRUKTIVNOST, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KOJI USMENI ILI PISANI OPIS ILI INFORMACIJE O PROIZVODU I NJEGOVIM KARAKTERISTIKAMA, SVOJSTVIMA ILI PERFORMANSAMA, ILI POTPUNOST ILI TOČNOST TAKVOG OPISA ILI DRUGIH INFORMACIJA. 

Prodavatelj neće biti odgovoran ni u kojim okolnostima za gubitak ili štetu bilo koje vrste pretrpljenu pri bilo kojoj trećoj strani, osim ako se ista odnosi na osobnu ozljedu ili smrt uzrokovanu Prodavateljevom nepažnjom, a Kupac će neće teretiti Prodavatelja sigurnim protiv svih potraživanja za štetu, gubitak ili trošak bilo koje prirode od strane bilo koje osobe ili subjekta osim Kupca, bilo da proizlaze iz nepažnje ili na drugi način. Prodavatelj neće biti odgovoran za slučajnu ili posljedičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve gubitke ili troškove ili drugu štetu koja izravno ili neizravno proizlazi iz prodaje, rukovanja ili uporabe Proizvoda ili iz bilo kojeg drugog razloga koji se odnosi na prodaju, rukovanje ili uporabu Proizvoda, osim bilo kojeg takvog zahtjeva uzrokovanog isključivom nepažnjom Prodavatelja.   

U SLUČAJU DA PROIZVOD NIJE U SKLADU S ODREDBAMA GORE NAVEDENOG OGRANIČENOG JAMSTVA ILI AKO IZ BILO KOJEG DRUGOG RAZLOGA PRODAVATELJ MOŽE BITI ODGOVORAN KAO REZULTAT PRODAJE, ISPORUKE, RUKOVANJA ILI UPORABE PROIZVODA, ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK BIT ĆE I IZRIČITO JE OGRANIČEN NA KREDIT ILI POVRAT KUPOVNE CIJENE PROIZVODA ILI, PREMA IZBORU PRODAVATELJA, ZAMJENU BILO KOJEG NEUSKLAĐENOG PROIZVODA SUKLADNIM PROIZVODOM. 

9. VIŠA SILA

Nijedna strana neće biti odgovorna za štetu ili na drugi način za neispunjenje uvjeta Ugovora u cijelosti ili djelomično ako je izravno ili neizravno uzrokovano ili kao posljedica požara, oluje, poplave, rata, pobune, pobune, pobune, nereda, građanskog nemira, štrajka, razlike s radnikom ili drugima, neuspjeha prijevoznika da prevezu ili opreme objekte za prijevoz, opasnosti plovidbe, umanjenja zaliha Prodavatelja ili njegovih objekata za proizvodnju, proizvodnju, prijevoz ili distribuciju, iznenadnog i nepredviđenog povećanja sirovina ili prijevoza ili drugih troškova, vladinog ili drugog tijela bez obzira na bilo koji uzrok koji je izvan kontrole bilo koje strane, bilo sličan ili različit od ovdje navedenih uzroka. Ako se kašnjenje ili neuspjeh nastavi u razdoblju od tri (3) mjeseca, tada bilo koja strana može pisanim putem obavijestiti drugu stranu o raskidu ugovora, pod uvjetom da ništa sadržano u ovom Ugovoru ne oslobađa Kupca od obveze plaćanja prodanog i isporučenog Proizvoda.

10. CRTEŽI/PRIRUČNICI 

Svi opisi, crteži, ilustracije, napomene, pojedinosti o težinama i mjerama, ocjenama, standardima, izjavama, detaljima ili drugom opisnom materijalu sadržanom u bilo kojem promotivnom materijalu Prodavatelja, brošurama, uputama za uporabu i uputama, bilo da su usmene ili pisane ili druge materije, samo su približne i ne čine dio opisa Proizvoda koji se isporučuje, a Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost u vezi s tim. Svi planovi, crteži, specifikacije i drugi pisani, tehnički materijal ili podaci dostavljeni u vezi s Proizvodom ostaju vlasništvo Prodavatelja i ne smiju se koristiti na bilo kojim nepovezanim projektima ili kopirati ili otkrivati trećim stranama bez prethodne pisane suglasnosti Prodavatelja.

11. PATENTI/ZAŠTITNI ZNAKOVI

Prodaja Proizvoda od strane Prodavatelja neće prenijeti Kupcu bilo kakvu licencu ili pravo na korištenje bilo kojeg izuma, pisma, patenta, autorskog prava, industrijskog dizajna, zaštitnog znaka ili drugih prava intelektualnog vlasništva u vlasništvu ili pod kontrolom Prodavatelja, osim u mjeri u kojoj je jedan ili više istih utjelovljen u Proizvodu u vrijeme prodaje.  

12. RASKID

Ako Kupac prekrši ili Ugovor ili bilo koju od svojih obveza prema Prodavatelju; ili ako se Kupcu, njegovoj imovini ili imovini nametne bilo kakva nevolja ili izvršenje ili ako Kupac bankrotira ili postane nesolventan ili se donese bilo kakva odluka ili peticija za likvidaciju poslovanja Kupca ili ako se imenuje primatelj obveza, imovine ili imovine Kupca ili bilo kojeg njihovog dijela, Prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor odmah i bez prethodne obavijesti, a Prodavatelj ima pravo od Kupca naplatiti svu štetu, gubitke i troškove koji proizlaze iz takvog neispunjenja ili kršenja.

13. PRAVO I TUMAČENJE

Ovaj Ugovor podliježe zakonima države Georgije (SAD), a Kupac se isključivo (tj. uz isključenje bilo kojeg drugog suda ili foruma na drugom mjestu) podvrgava osobnoj nadležnosti bilo kojeg državnog ili saveznog suda u Georgiji. Ako bilo koji od ovih Uvjeta ili bilo koji njihov dio postane ništavan ili neprovediv bilo kojim zakonom, pravilom, propisom ili pravilnikom, ostatak Uvjeta ostaje na snazi.

14. OBAVIJESTI 

Svaka obavijest koja se zahtijeva ili dopušta ovim Ugovorom mora biti u pisanom obliku na engleskom jeziku i može se predati prioritetnom poštom, unaprijed plaćenom poštarinom ili uslugom ekspresne dostave (kao što je Federal Express ili slično) ili elektroničkom poštom na adrese navedene u ovom Ugovoru.  

15. OSIGURANJE; NEMA KORISNIKA TREĆE STRANE

Ugovor stupa na snagu u korist i obvezujući je za nasljednike, izvršitelje, administratore, predstavnike i opunomoćenike stranaka, ali nije prenosiv osim uz prethodnu pisanu suglasnost Prodavatelja. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovom Ugovoru, nijedna treća strana neće imati nikakva prava ili pogodnosti prema ovom Ugovoru. 

16. PRAVO KUPCA NA RASKID UGOVORA

Kupac može raskinuti ovaj Ugovor u cijelosti ili djelomično nakon pisane obavijesti Prodavatelju. Prodavatelj će nakon toga, prema uputama, prekinuti rad i prenijeti pravo vlasništva Kupca na sve dovršene i djelomično dovršene Proizvode i na sve sirovine ili zalihe koje je Prodavatelj stekao posebno u svrhu izvršenja ovog Ugovora, a Kupac će platiti Prodavatelju zbroj sljedećeg: (1) dogovorene cijene za sve Proizvode koji su dovršeni prije raskida; (2) troškove za Prodavatelja materijala ili radova u procesu kako je prikazano u knjigama Prodavatelja u skladu s računovodstvenom praksom koju Prodavatelj dosljedno održava plus razumnu dobit, ali ni u kojem slučaju više od dogovorene cijene; (3) troškove postrojenja materijala i zaliha stečenih posebno u svrhu izvršenja ovog Ugovora; i (4) razumnih troškova otkazivanja, ako ih je Prodavatelj platio na temelju bilo koje obveze(a) preuzete prema ovom Ugovoru. Odredbe ovog stavka ne dovode u pitanje prava bilo koje ugovorne strane na nepoštivanje odredbi ovog Ugovora od strane druge ugovorne strane.

17. ODVJETNIČKE NAKNADE

Ako Prodavatelj treba zaposliti odvjetnika za provedbu bilo koje odredbe Ugovora ili za povrat bilo kojeg dospjelog novčanog iznosa prema ovom Ugovoru, Prodavatelj ima pravo od Kupca naplatiti sve razumne odvjetničke naknade i troškove koji će nastati u vezi s tim. Ova odredba posebno uključuje, ali nije ograničena na, razumne odvjetničke naknade, troškove i izdatke povezane s pravnim postupcima podnesenim na bilo kojem državnom ili saveznom sudu, uključujući sve žalbe koje proizlaze iz takvih postupaka.

18. ANTIKORUPCIJSKA I DRUGA USKLAĐENOST 

Kupac je suglasan da se neće baviti bilo kakvim nezakonitim postupanjem u vezi s kupnjom, traženjem prodaje, prodajom, izvozom ili korištenjem robe ili usluga Prodavatelja. Kupac je i nastavit će se pridržavati (u mjeri u kojoj je to primjenjivo) zakona o borbi protiv mita i korupcije, uključujući, bez ograničenja, američki Zakon o korupciji u inozemstvu, kao i (u mjeri u kojoj je to primjenjivo) zakona o kontroli izvoza, poslovnim sankcijama, borbi protiv bojkota i drugih zakona i propisa Sjedinjenih Američkih Država i drugih država, zemalja i jurisdikcija.  

19. RAZNO

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između strana koji se odnosi na Proizvod, a može se izmijeniti ili dopuniti samo u pisanom obliku koji su potpisale obje strane. Ovaj Ugovor zamjenjuje sva druga usmena ili pisana obećanja, izjave, citate i prijedloge koji ovdje nisu izričito navedeni. Ovaj je Ugovor namijenjen razdvajanju; ako je bilo koji dio ovog Ugovora ništavan, ništavan ili na drugi način neprovediv iz bilo kojeg razloga, ostatak Ugovora ipak je provediv.